Pages

9 Mayıs 2011 Pazartesi

SQL Tuning Advisor ile SQL komutlarının iyileştirilmesi - Bölüm 2

Bir önceki yazıda SQL Tuning Advisor ile SQL komutlarının iyileştirilmesi yazısının ikinci bölümünde SQL iyileştirme görevlerinin oluşturulması adımından devam ediyorum.

 2. SQL iyileştirme görevinin(task) oluşturulması

İyileştirilme görevleri tek bir SQL komutunun textinden, birden fazla komutu barındıran bir SQL setinden yada paylaşımlı havuzdaki veya AWR raporundaki bir SQL komutununun SQL ID değeri seçilerek oluşturulabilir.

Bununla beraber standart bir kullanıcının iyileştirme görevi oluşturabilmesi için; önce ADVISOR hakkına sahip olması ve ardından ilgili kullanıcının şema objeleri üzerinde bu fonsiyonun çalıştırılması gerekmektedir.

Aşağıda SQL iyileştirme görevini oluşturmak için kullanılan PL/SQL paketleri yer almaktadır.

 • Bir SQL textinden, bind değişkenli yada bind değişkensiz SQL iyileştirme görevi oluşturmak;
DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(
  sql_text         IN CLOB,
  bind_list        IN sql_binds := NULL,
  user_name        IN VARCHAR2  := NULL,
  scope            IN VARCHAR2  := SCOPE_COMPREHENSIVE,
  time_limit       IN NUMBER    := TIME_LIMIT_DEFAULT,
  task_name        IN VARCHAR2  := NULL,
  description      IN VARCHAR2  := NULL)

 • Bir SQL textinden plan_hash_value değerine göre SQL iyileştirme görevi oluşturmak;
DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(
  sql_id           IN VARCHAR2,
  plan_hash_value  IN NUMBER   := NULL,
  scope            IN VARCHAR2 := SCOPE_COMPREHENSIVE,
  time_limit       IN NUMBER   := TIME_LIMIT_DEFAULT,
  task_name        IN VARCHAR2 := NULL,
  description      IN VARCHAR2 := NULL)

 • Bir AWR raporundan ilgili snapshot aralığında  SQL iyileştirme görevi oluşturmak;
DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(
  begin_snap      IN NUMBER,
  end_snap        IN NUMBER,
  sql_id          IN VARCHAR2,
  plan_hash_value IN NUMBER   := NULL,
  scope           IN VARCHAR2 := SCOPE_COMPREHENSIVE,
  time_limit      IN NUMBER   := TIME_LIMIT_DEFAULT,
  task_name       IN VARCHAR2 := NULL,
  description     IN VARCHAR2 := NULL)

 • Bir SQL setinden filtreleme şartlarına uygun SQL iyileştirme görevi oluşturmak;
DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(
  sqlset_name       IN VARCHAR2,
  basic_filter      IN VARCHAR2 :=  NULL,
  object_filter     IN VARCHAR2 :=  NULL,
  rank1             IN VARCHAR2 :=  NULL,
  rank2             IN VARCHAR2 :=  NULL,
  rank3             IN VARCHAR2 :=  NULL,
  result_percentage IN NUMBER   :=  NULL,
  result_limit      IN NUMBER   :=  NULL,
  scope             IN VARCHAR2 :=  SCOPE_COMPREHENSIVE,
  time_limit        IN NUMBER   :=  TIME_LIMIT_DEFAULT,
  task_name         IN VARCHAR2 :=  NULL,
  description       IN VARCHAR2 :=  NULL
  plan_filter       IN VARCHAR2 :=  'MAX_ELAPSED_TIME',
  sqlset_owner      IN VARCHAR2 :=  NULL)

DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK paketinde önemli olan bazı parametrelerin ne anlama geldiğine bakarsak;

bind_list: ANY DATA tipinde bind değişkenlerinin sıralı listesi(mesela 100 adlı bind değişkeni için => sql_binds(anydata.ConvertNumber(100))
plan_hash_value: SQL çalıştırma planının hash değeri
sqlset_name: Daha önceden oluşturulan SQL setinin adı
time_limit: Optimizer’ın derleme için harcayacağı saniye değerinden süre
basic_filter:  SQL iyileştirme seti içinden kaynak kullanımı ile ilgili filtreleme yapabilmek için kullanılan filtre değeri veya değerleri
result_limit: Filtre sonucunda göre Top N sıralaması.
result_percentage: Toplam ölçüt değerininin yüzdesi (örneğin paylaşımlı alanının %5 ini kullanan SQL komutlarını bulmak gibi…)
scope: LIMITED veya SCOPE_COMPREHENSIVE değerini alır. Sınırlı yada daha kapsamlı durumlar için tercih edilir, LIMITED seçilirse SQL profil analizi es geçilir.
rank1-2-3: Oracle kaynak kullanım tercihleri(varsayılan “elapsed_time” değeridir, eğer değiştirilmek istenirse veya yeni kaynak verileri eklenmek istenirse rank2,rank3 parametresine eklenir.)
plan_filter: Aynı komut için birden fazla plan seçildiğinde kullanılan plan filtresidir (plan_hash_value) Aşağıdaki değerlerden birisini alır..

 • LAST_GENERATED: En güncel zaman mührüne sahip plan
 • FIRST_GENERATED: En eski zaman mührüne sahip plan
 • LAST_LOADED: En güncel first_load_time istatistiği olan plan
 • FIRST_LOADED: En eski first_load istatistiğine sahip plan
 • MAX_ELAPSED_TIME: Maksimum tamamlanma süresine sahip plan
 • MAX_BUFFER_GETS: Maksmimum tampon alımına sahip plan
 • MAX_DISK_READS: Maksimum disk okumasına sahip plan
 • MAX_DIRECT_WRITES: Maksimum direkt yazma değerine sahip plan
 • MAX_OPTIMIZER_COST: Maksimum optimizer cost değerine sahip plan 
Aşağıda bu paket ile ilgili her üç tip veri alım kriteri örnekleri yer almaktadır.

variable test_task VARCHAR2(80);
variable test_task2 VARCHAR2(80);

 • SQL text formatından iyileştirme;
EXEC :test_task:= DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(
sql_text => ‘SELECT e.employee_id, d.department_name, e.salary, e.hire_date FROM employees e,departments d WHERE e.salary IN (SELECT AVG(salary) FROM employees GROUP BY department_id) AND e.department_id=d.department_id’,
user_name => ’HR’, task_name => ‘test_task’);

 • SQL ID formatı(imleç önbelleğinden);
EXEC :test_task:= DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(sql_id => '7c6hmwaywnha9', task_name => ‘test_task_bycache’);

 • LIMITED scope içinde iyileştirme; 
EXEC :test_task:= DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(sql_id => '7c6hmwaywnha9', scope => 'LIMITED', task_name => ‘test_task_bycachescopelimited’);

 • SQL komutunu iyileştirmek için derleme zamanına sadece 10 dakika verilmek istenirse;
EXEC :test_task:= DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(sql_id => '7c6hmwaywnha9', time_limit => 600, task_name => ‘test_task_bycachetimelimited’);

 • AWR içinden ilgili SQL ID numarasına göre iyileştirme;
EXEC :test_task2:= DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(begin_snap => 102,
   end_snap => 103, sql_id => 'lq5m4mtflgw9k', task_name => ‘test_task_byawr’);

 • SQL iyileştirme seti kullanarak iyileştirme; Bu işlemden önce ilgili SQL seti yüklenmelidir. Aşağıdaki örnekte, “buffer_gets” sıralamasına göre bir saat süre boyunca test_sqlset setinden iyileştirme işlemi yer almaktadır. 
EXEC :test_task := DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK(
  sqlset_name  => 'test_sqlset',
  rank1        => 'BUFFER_GETS',
  time_limit   => 3600,
  task_name => ‘test_taskbysqlset’);


3. SQL iyileştirme görevinin çalıştırılması

SQL iyileştirme görevini oluşturduktan sonra bu görevin çalıştırılması gerekmektedir. Böylece SQL iyileştirme prosesi başlatılmış olur ve derleme zamanı işlemeye başlar. Bu derleme zamanı, görevi oluştururken verilen “time_limit” değerine bağlıdır. Bu süre sonunda derleme işlemi biter.

BEGIN
DBMS_SQLTUNE.EXECUTE_TUNING_TASK(‘test_task’);
END;
/

Çalışmakta olan bir SQL iyileştirme görevinin durumunu kontrol etmek için USER_ADVISOR_TASKS veya DBA_ADVISOR_LOGS görünümlerine, görevin çalıştırılma sürecini kontrol etmek için ise V$SESSION_LONGOPS görünümüne sorgu çekilebilir. Aşağıdaki ilk sorgu, derlenmesi devam eden iyileştirme görevlerini listeler, ikinci sorgu ise derlenmiş iyileştirme görevlerini listeler.

SELECT SOFAR, TOTALWORK
FROM V$ADVISOR_PROGRESS
WHERE TASK_NAME = ‘test_task';

---------------------------------------

SELECT task_name, status
FROM dba_advisor_log
WHERE owner = 'HR';


TASK_NAME           STATUS
---------------     -----------
test_task           COMPLETED

1 row selected.    4. SQL iyileştirme görev sonuçlarının raporlanması

Bu adımda çalıştırılan SQL iyileştirme görevlerinin sonuçları rapor olarak alınmaktadır. Bu işlem için DBMS_SQLTUNE.REPORT_TUNING_TASK fonksiyonu çalıştırılmaktadır. Bu raporda SQL iyileştirme tavsiyesicisinin bulguları ve tavsiyeleri yer almaktadır. Text, HTML veya XML formatında rapor alınabilir ve analiz raporu tipik, temel ve kapsamlı(all) şeklinde olabilmektedir.

Hazırlanacak tavsiye raporunda, komut içinde kullanılan tablo birleştirmelerinde varsa eksik indeksler ve anahtarlar tavsiye olarak işaret edilmektedir, ayrıca ulaşılan bloklar ve objeler ile ilgili detaylı bir çalıştırma planı kıyaslaması yer almaktadır. Bununla beraber SQ komutunun yeniden yapılandırılması(sorguda kullanılan birleştirme türlerinin uygunluğu,doğru sürücü tablo(lar) seçimi işareti vb.), objeler üzerinde eksik istatistikler varsa bu eksik istatistiklerin toplanması ve SQL profil oluşturulması gibi tavsiyelerde bu raporda yer alır.

Aşağıda SQL iyileştirme setlerinin raporlanması için kullanılan sentaks yer almaktadır.

DBMS_SQLTUNE.REPORT_TUNING_TASK(
   task_name     IN  VARCHAR2,
   type          IN  VARCHAR2   := TEXT | HTML |XML ,
   level         IN  VARCHAR2   := TYPICAL | BASIC | ALL ,
   section       IN  VARCHAR2   := FINDING | PLAN | INFORMATION | ERROR | ALL ,
   object_id     IN  NUMBER     := NULL,
   result_limit  IN  NUMBER     := NULL -- rapor içinde bulunacak maksimum SQL komut sayısı-- )

Aşağıda bu örnekte kullandığım test_task adlı iyileştirme görevinin raporu yer almaktadır. LEVEL ve SECTION parametre değerlerini ALL olarak atıyorum.

SELECT DBMS_SQLTUNE.report_tuning_task('test _task', ‘TEXT’, ‘ALL’, ‘ALL’) FROM dual;


DBMS_SQLTUNE.REPORT_TUNING_TASK('TEST_TASK','TEXT','ALL','ALL')
-----------------------------------------------------------------------

GENERAL INFORMATION SECTION
-----------------------------------------------------------------------
Tuning Task Name                  : test_task
Tuning Task Owner                 : HR
Tuning Task ID                    : 256
Scope                             : COMPREHENSIVE
Time Limit(seconds)               : 1800
Completion Status                 : COMPLETED
Started at                        : 05/09/2011 15:44:49
Completed at                      : 05/09/2011 15:44:55
Number of Index Findings          : 1
-----------------------------------------------------------------------
Schema Name: HR
SQL ID     : 7c6hmwaywnha9
SQL Text   : SELECT e.employee_id, d.department_name, e.salary, e.hire_date FROM employees e,departments d WHERE e.salary IN (SELECT AVG(salary) FROM employees GROUP BY department_id) AND
e.department_id=d.department_id

-----------------------------------------------------------------------
FINDINGS SECTION (1 finding)
-----------------------------------------------------------------------

1- Index Finding (see explain plans section below)
--------------------------------------------------
  The execution plan of this statement can be improved by creating one or more indices.

  Recommendation (estimated benefit: 100%)
  ----------------------------------------
  - Consider running the Access Advisor to improve the physical schema design or creating the recommended index.
  - Create index HR.IDX$$_01000001 on HR.EMPLOYEES('SALARY');

  Rationale
  ---------
Creating the recommended indices significantly improves the execution plan of this statement. However, it might be preferable to run "Access Advisor" using a representative SQL workload as opposed to a single statement. This will allow to get comprehensive index recommendations which takes into account index maintenance overhead and additional space consumption.

-----------------------------------------------------------------------
EXPLAIN PLANS SECTION
-----------------------------------------------------------------------

1- Original
-----------
Plan hash value: 3509108563

-----------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                    | Name        | Rows  | Bytes | Cost (%CPU) | Time     |
-----------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT             |             |     2 |    96 |     9  (23) | 00:00:01 |
|   1 |  NESTED LOOPS                |             |     2 |    96 |     9  (23) | 00:00:01 |
|*  2 |   HASH JOIN SEMI             |             |     2 |    64 |     8  (25) | 00:00:01 |
|   3 |    TABLE ACCESS FULL         | EMPLOYEES   |   107 |  2033 |     3   (0) | 00:00:01 |
|   4 |    VIEW                      | VW_NSO_1    |     1 |    13 |     4  (25) | 00:00:01 |
|*  5 |     FILTER                   |             |       |       |
|          |
|   6 |      HASH GROUP BY           |             |     1 |     7 |     4  (25) | 00:00:01 |
|   7 |       TABLE ACCESS FULL      | EMPLOYEES   |   107 |   749 |     3   (0) | 00:00:01 |
|   8 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DEPARTMENTS |     1 |    16 |     1   (0) | 00:00:01 |
|*  9 |    INDEX UNIQUE SCAN         | DEPT_ID_PK  |     1 |       |     0   (0) | 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------------

Query Block Name / Object Alias (identified by operation id):
-------------------------------------------------------------

   1 - SEL$5DA710D3
   3 - SEL$5DA710D3 / E@SEL$1
   4 - SEL$683B0107 / VW_NSO_1@SEL$5DA710D3
   5 - SEL$683B0107
   7 - SEL$683B0107 / EMPLOYEES@SEL$2
   8 - SEL$5DA710D3 / D@SEL$1
   9 - SEL$5DA710D3 / D@SEL$1

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   2 - access("E"."SALARY"="$nso_col_1")
   5 - filter(AVG("SALARY")>0)
   9 - access("E"."DEPARTMENT_ID"="D"."DEPARTMENT_ID")

Column Projection Information (identified by operation id):
-----------------------------------------------------------

   1 - (#keys=0) "E"."SALARY"[NUMBER,22], "E"."EMPLOYEE_ID"[NUMBER,22],
       "E"."HIRE_DATE"[DATE,7], "D"."DEPARTMENT_NAME"[VARCHAR2,30]
   2 - (#keys=1) "E"."SALARY"[NUMBER,22], "E"."EMPLOYEE_ID"[NUMBER,22],
       "E"."HIRE_DATE"[DATE,7], "E"."DEPARTMENT_ID"[NUMBER,22]
   3 - "E"."EMPLOYEE_ID"[NUMBER,22], "E"."HIRE_DATE"[DATE,7],
       "E"."SALARY"[NUMBER,22], "E"."DEPARTMENT_ID"[NUMBER,22]
   4 - "$nso_col_1"[NUMBER,22]
   5 - AVG("SALARY")[22]
   6 - (#keys=1) "DEPARTMENT_ID"[NUMBER,22], AVG("SALARY")[22]
   7 - "SALARY"[NUMBER,22], "DEPARTMENT_ID"[NUMBER,22]
   8 - "D"."DEPARTMENT_NAME"[VARCHAR2,30]
   9 - "D".ROWID[ROWID,10]

2- Using New Indices
--------------------
Plan hash value: 2906953147

-----------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                     | Name           | Rows  | Bytes | Cost (% CPU)| Time     |
-----------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT              |                |     2 |    96 |     7 (29)| 00:00:01 |
|   1 |   NESTED LOOPS                 |                |     2 |   96 |     7 (29)| 00:00:01 |
|   2 |   NESTED LOOPS                |                |     2 |    64 |     6 (34)| 00:00:01 |
|   3 |    VIEW                       | VW_NSO_1       |     1 |    13 |     4 (25)| 00:00:01 |
|   4 |     HASH UNIQUE               |                |     1 |     7 |     4 (25)| 00:00:01 |
|*  5 |      FILTER                   |                |       |       |     |                |
|   6 |       HASH GROUP BY           |                |     1 |     7 |     4 (25)| 00:00:01 |
|   7 |        TABLE ACCESS FULL      | EMPLOYEES      |   107 |   749 |     3 (0)| 00:00:01  |
|   8 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| EMPLOYEES      |     2 |    38 |     1 (0)| 00:00:01  |
|*  9 |     INDEX RANGE SCAN          | IDX$$_01000001 |     2 |       |     0 (0)| 00:00:01  |
|  10 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | DEPARTMENTS    |     1 |    16 |     1 (0)| 00:00:01 |
|* 11 |    INDEX UNIQUE SCAN          | DEPT_ID_PK     |     1 |       |     0 (0)| 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------------

Query Block Name / Object Alias (identified by operation id):
-------------------------------------------------------------

   1 - SEL$5DA710D3
   3 - SEL$683B0107 / VW_NSO_1@SEL$5DA710D3
   4 - SEL$683B0107
   7 - SEL$683B0107 / EMPLOYEES@SEL$2
   8 - SEL$5DA710D3 / E@SEL$1
   9 - SEL$5DA710D3 / E@SEL$1
  10 - SEL$5DA710D3 / D@SEL$1
  11 - SEL$5DA710D3 / D@SEL$1

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   5 - filter(AVG("SALARY")>0)
   9 - access("E"."SALARY"="$nso_col_1")
  11 - access("E"."DEPARTMENT_ID"="D"."DEPARTMENT_ID")

Column Projection Information (identified by operation id):
-----------------------------------------------------------

   1 - (#keys=0) "E"."EMPLOYEE_ID"[NUMBER,22], "E"."HIRE_DATE"[DATE,7],
       "E"."SALARY"[NUMBER,22], "D"."DEPARTMENT_NAME"[VARCHAR2,30]
   2 - (#keys=0) "E"."EMPLOYEE_ID"[NUMBER,22], "E"."HIRE_DATE"[DATE,7],
       "E"."SALARY"[NUMBER,22], "E"."DEPARTMENT_ID"[NUMBER,22]
   3 - "$nso_col_1"[NUMBER,22]
   4 - (#keys=1) AVG("SALARY")[22]
   5 - AVG("SALARY")[22]
   6 - (#keys=1) "DEPARTMENT_ID"[NUMBER,22], AVG("SALARY")[22]
   7 - "SALARY"[NUMBER,22], "DEPARTMENT_ID"[NUMBER,22]
   8 - "E"."EMPLOYEE_ID"[NUMBER,22], "E"."HIRE_DATE"[DATE,7],  
       "E"."SALARY"[NUMBER,22],
       "E"."DEPARTMENT_ID"[NUMBER,22]
   9 - "E".ROWID[ROWID,10], "E"."SALARY"[NUMBER,22]
  10 - "D"."DEPARTMENT_NAME"[VARCHAR2,30]
  11 - "D".ROWID[ROWID,10]

-----------------------------------------------------------------------

Yukardaki raporda iyileştirme görevi kapsamındaki SQL komut textinin 1. kısım mevcut mimaride çalıştırılması halinde çalıştırma planını, 2. kısım ise tavsiye sonucunda çalıştırılması halinde çalıştırma planını göstermektedir.

İyileştirme işlemi tamamlandığında veya ilerde bu SQL iyileştirme görevlerine ihtiyaç kalmadığında, tüm içeriğiyle beraber Oracle sistemden silinebilir.

BEGIN
  DBMS_SQLTUNE.drop_tuning_task (task_name => 'test _task');
  DBMS_SQLTUNE.drop_tuning_task (task_name => 'test _taskbycache');
  DBMS_SQLTUNE.drop_tuning_task (task_name => 'test_taskbycachescopelimited');
DBMS_SQLTUNE.drop_tuning_task (task_name => 'test_taskbycachetimelimited');
DBMS_SQLTUNE.drop_tuning_task (task_name => 'test_taskbyawr');
  DBMS_SQLTUNE.drop_tuning_task (task_name => 'test_taskbysqlset');
END;
/ 

0 yorum:

Yorum Gönder